Raamatupidamise seaduse eelnõu väljatöötamisest

1. nov 2015

Raamatupidamise seaduse eelnõu väljatöötamisest


22. detsembril 2014 toimus  MÕKi koosolekul Tartus arutelu raamatupidamise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse osas.

  • MÕK toetab seisukohta moodustada ekspertkomisjon arvestusvaldkonna üldaktides kasutatavate mõistete, terminite ja definitsioonide korrigeerimiseks ja ühtlustamiseks, ühtse mõisteteaparatuuri loomiseks ja kasutamiseks, kuid peab võimalikuks antud küsimuste arutelu käimasolevast seadusemuudatuste protsessist välja jätmist ning peab piisavaks nende defineerimisest RTJ-des.
    – Kiiret ja möödapääsmatut ühtlustamist vajab RPS VTK lisa 3 „Väikeettevõtja majandusaasta aruanne“ ja selles esitatud aruannete skeemid ning kasutatud terminoloogia (näiteks tellijate ettemaksed, kulukaubad, netokäive, väliskulud jne).
  • Tuleks kehtestada e-arvete kasutamise regulatsioon.
  • MÕK peab õigustatuks väike- ja mikroettevõtete aastaruannetes põhiaruannete ja lisade arvu vähendamist juhul, kui kasutatakse detailset bilansiskeemi. MÕK ei poolda lihtsustatud baasstsenaariumi (lühikeste põhiaruannete) kasutamist mitte ühegi ettevõtja kategooria juures.
  • MÕK toetab toodud muudatust, et püsiva tegevuskoha majandusaasta aruande koostamisel tuleb lähtuda raamatupidamise seadusest. Samas juhime tähelepanu, et välismaa äriühingu filiaali juhataja peab esitama äriühingu (mitte filiaali) kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile vastavalt äriseadustiku § 388 lg 2.
  • MÕK toetab toodud muudatust, et sihtasutuste ja mittetulundusühingute majandusaasta aruande koostamise lõpetamine ning sihtasutuse ja mittetulundusühingu juhatuse poolt majandusaasta aruande heakskiitmine toimub enne sihtasutuse nõukogu või mittetulundusühingu üldkoosoleku poolt aruande kinnitamist.
  • MÕK on seisukohal, et teatud tingimustel kohustusliku ülevaatuse töövõtu asendamine arvestuseksperdi poolt teostatava raamatupidamise aastaaruande koostamise töövõtuga vajab täiendavaid arutlusi arvestusekspertide kutsesüsteemi uuendamise valguses. Terviklikult välja arendatud arvestusekspertide kutsesüsteem aitab kaasa usaldusväärse arvestusalase informatsiooni loomisele ning kasutamisele.

Lisa kommentaar